Kontaktinė informacija:
Telefonas: 8 668 00 000
El. paštas: info@seimospsichologas.lt


Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius, Lietuva
mapŽemėlapis..

Nr.9. Kaip apibūdintumėte santykius su partneriu?
  •  Puikūs
  •  Labai geri
  •  Geri
  •  Prasti
  •  Blogi
Rezultatai
Mikė Pūkuotukas sakė, kad prieš pradedant ko nors ieškoti, reikia žinoti, ką norėtum rasti. - A. A. Milne

7 meilės rūšys

Kas yra mei­lė? Kaip ją api­būdin­ti? Į ši­tą klausi­mą atsa­ky­mų ieško ne tik dažnas žmogus sa­vo gy­veni­me, bet ir moksli­nin­kai, sa­vo darbuose ty­ri­nėjan­tys mei­lę. Vienas iš tokių moksli­nin­kų psichologas Robertas Stern­bergas išsky­rė tris pa­grin­di­nius mei­lės komponen­tus ir apra­šė septy­nias mei­les rū­šis. R. Stern­bergas manė, kad tai lei­džia suprasti, iš ko susi­deda ir kokia skirtin­ga ga­li bū­ti mei­lė.

Trys pagrindiniai meilės komponentai:

1. Artimumas. Jis apima rūpestį ki­to gerove, norą bū­ti kartu, da­li­ji­mąsi jausmais, rū­pesčiais, pa­ra­mą, abi­pusį supra­ti­mą, artimą ben­dra­vi­mą, gerą vienas ki­to pa­ži­ni­mą, pa­si­ti­kėji­mą.

2. Aistra. Seksua­li­nė, fi­zi­nė trauka, susi­ža­vėji­mas, susi­jęs su seksua­lumu, pa­si­ten­ki­ni­mu, žmogaus fi­ziologi­ja, dar ki­taip sa­kant, „chemi­ja” tarp žmonių. Aistrą „suda­ro“ eroti­nis susi­domėji­mas ir seksua­li­niai san­ty­kiai.

3. Įsipareigojimas. Tai apsi­spren­di­mas my­lėti ir stengtis išlai­ky­ti mei­lę, įsi­pa­rei­goji­mas, spren­di­mas bū­ti su vienin­teliu žmogumi, stengtis dėl san­ty­kių.

Anksty­vose san­ty­kių fa­zėse svarbi aistra ir arti­mumo atsi­radi­mas, di­dėji­mas – jie suda­ro pa­grin­dą spren­di­mui toliau tęsti san­ty­kius, įsi­pa­rei­goti. Vėlesniuose san­ty­kiuose šių komponen­tų pa­si­reiški­mas ir svarba kei­čia­si pri­klausomai nuo santy­kių ir juose esan­čių žmonių. Sėkmin­giems san­ty­kiams svarbu, kad sutaptų mei­lės komponen­tas, kuriam partneriai tei­kia pirmeny­bę.

Pa­gal mi­nėtus komponentus, remda­ma­sis skirtin­gais jų deri­niais, R. Stern­bergas išskiria septy­nias mei­lės rū­šis:

1. Tobula mei. Mei­lė, turin­ti vi­sus tris komponen­tus. Tokia, kurios ieškoma ir siekia­ma vi­są gy­veni­mą. Tobula mei­lė atspin­di poros suderi­na­mumą tiek aistroje, tiek arti­mume, tiek įsi­pa­rei­goji­me. Psi­chologas R. Stern­bergas tei­gia, kad ši mei­lė yra stipriausia ir ga­li atlai­ky­ti ilgiausiai, ta­čiau ji itin reta.

2. Romantiš­ka mei. Meilė apiman­ti arti­mumą ir aistrą. Tokia mei­lė ga­li bū­ti tuomet, kai partneriai rodo vienas kitam šiltus jausmus ir pa­lai­ko arti­mą fi­zi­nį kon­taktą, ta­čiau ga­li neįvardin­ti sa­vęs kaip poros ar neva­di­na sa­vo san­ty­kių mei­le. Šios mei­lės pa­grin­du ga­li išsi­vysty­ti ir mei­lė, kurioje atsiran­da ir įsi­pa­rei­goji­mas.

3. Susižavėjimas (Akla meilė). Tai tik aistra be arti­mumo ir įsi­pa­rei­goji­mo. Tokios meilės pa­vyzdys – meilė iš pirmo žvilgsnio, vienos nakties nuoty­kiai arba ilga­lai­kiai roma­nai, kurių pa­grin­das neregulia­rūs susi­ti­ki­mai ir ly­ti­nė trauka, ta­čiau neužmezga­mi gi­lesni san­ty­kiai. Pra­ėjus tokiai mei­lei, buvęs įsi­my­lėjėlis ga­li sa­ky­ti: „Neži­nau, kas man pa­si­da­rė”, „pa­mečiau galvą”. Kartais, jei ša­lia susi­ža­vėji­mo pradeda atsirasti arti­mumas, san­ty­kiai ga­li vysty­tis į ilga­lai­kius.

4. Beprasmiš­ka mei. Joje įsi­pa­rei­goji­mas yra dažniausiai nulemtas aistros. Tokiuose santy­kiuose nėra arti­mumo, emoci­nio ry­šio. Dažniausiai viskas la­bai grei­tai užsi­liepsnoja ir grei­tai bai­gia­si. Tokios mei­lės pa­vyzdys ga­li bū­ti roma­nai, kuriuose partneriai susi­ta­ria kartu leisti lai­ką ir pa­lai­ky­ti seksua­li­nius san­ty­kius, ta­čiau nesi­stengti iš tikrųjų pa­žin­ti vienas ki­tą, emociškai suartėti, neįsi­pa­rei­goja­ma rū­pin­tis vienas ki­tu ir san­ty­kiais.

5. Partneriš­ka mei. Šioje mei­lėje atsi­sklei­džia in­ty­mumas ir spren­di­mas. Šios mei­lės pavyzdžiai ga­lėtų bū­ti– pla­toniška mei­lė arba san­tuoka, kurioje išblėso aistra, bet yra vi­di­nė san­tarvė, stiprus pri­si­ri­ši­mas, įsi­pa­rei­goji­mas.

6. Tuš­čia mei. Kai yra vien įsi­pa­rei­goji­mas, be arti­mumo ir aistros. Tokią mei­lę R. Stern­bergas va­di­na tuščia. Tokia mei­lė ga­li bū­ti„iš išskai­čiavi­mo” ar tuomet, kai partneriai nepa­si­ren­ka vienas ki­to, ta­čiau jiems nurodoma tuoktis.

7. Patikimas/simpatija. Šioje mei­lėje yra tik arti­mumas be aistros ir įsi­pa­rei­goji­mo. Tai ga­li bū­ti tikra draugystė, be eroti­nio, emoci­nio atspalvio ir įsi­pa­rei­goji­mų partneriui, ta­čiau jaučia­mas artumas, vienas ki­to supra­ti­mas, tarpusa­vio ry­šys.

 

Psichologė

Lina Gervinskaitė

Informacija spausdinta: 2011 11 04 ŠILELIS Nr. 44 (800)