Kontaktinė informacija:
Telefonas: 8 668 00 000
El. paštas: info@seimospsichologas.lt


Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius, Lietuva
mapŽemėlapis..

Nr.9. Kaip apibūdintumėte santykius su partneriu?
 •  Puikūs
 •  Labai geri
 •  Geri
 •  Prasti
 •  Blogi
Rezultatai

Registracijos ir paslaugų teikimo taisyklės

PRAŠOME

Prieš registruojantis ar naudojantis interneto svetainės dalimis, skirtomis registruotiems lankytojams, atidžiai perskaityti šias sąlygas.

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Viešoji įstaiga “BENE ESSE” (toliau vadinama “Įstaiga”) suteikia Jums galimybę naudotis Įstaigos interneto svetainės adresais www.onkopsichologas.lt ir www.seimospsichologas.lt (toliau vadinamos “Tinklapiu”) dalimis, skirtomis registruotiems lankytojams, vadovaujantis žemiau nurodytomis registruotų lankytojų naudojimosi taisyklėmis (toliau vadinamomis “Taisyklėmis”).

1.2. Naudodamiesi Tinklapio dalimis, skirtomis registruotiems lankytojams, Jūs sutinkate laikytis šių Taisyklių bei Naudojimosi tinklapiu sąlygų, kurios laikomos šių Taisyklių sudėtine dalimi (toliau vadinamų „Sąlygomis“). Jei Jūs nesutinkate laikytis šių Taisyklių ar Sąlygų, prašome nesinaudoti Tinklapiu.

1.3. Įstaiga pasilieka sau teisę keisti šias Taisykles ar Sąlygas iš dalies ar visiškai bet kuriuo metu be jokio išankstinio įspėjimo. Jūs turėtumėte visada pasitikrinti šias Taisykles ar Sąlygas prieš naudodamiesi Tinklapiu ar jo dalimis, skirtomis registruotiems lankytojams. Jūsų naudojimasis Tinklapiu bei dalimis, skirtomis registruotiems lankytojams, po šių Taisyklių ir/ar Sąlygų pakeitimo reiškia, kad Jūs sutinkate su tokiais pakeitimais.

 

2. Registracija

2.1. Registruodamiesi kaip registruotas lankytojas bei naudodamiesi šio Tinklapio dalimis, skirtomis registruotiems lankytojams, Jūs patvirtinate kad esate visiškai veiksnus fizinis asmuo, vyresnis nei 18 metų, kurio veiksnumas nėra jokiu būdu apribotas.

2.2. Registruojantis Jums yra atidaroma registruoto lankytojo sąskaita ir suteikiamas Jūsų pasirinktas vartotojo prisijungimo vardas ir slaptažodis, už kurių saugumą Jūs esate visiškai atsakingas. Įstaiga neprisiima jokios atsakomybės dėl trečiųjų asmenų Jūsų prisijungimo vardo ar slaptažodžio neteisėto naudojimo. 

2.3. Registruojantis yra renkami šie asmens duomenys: vartotojo vardas, pavardė, gimimo data, adresas, amžius, telefonas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi tik Paslaugų teikimo tikslais vadovaujantis LR Asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatomis. Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi vienerius metus nuo vartotojo išsiregistravimo.

 

3. Paslaugos užsakymas

3.1. Registruotas vartotojas turi teisę naudotis Įstaigos teikiamos psichologinėmis bei kitomis paslaugomis (toliau vadinamomis „Konsultacija“ ar „Paslauga“), skirtomis asmenims, sergantiems onkologine liga, jų artimiesiems bei medikams, dirbantiems su onkologiniais ligoniais, taip pat bet kuriems kitiems asmenims, pageidaujantiems Paslaugų.

3.2. Įstaigos teikiamos Paslaugos nėra sveikatos priežiūros paslaugos. Paslaugas teikia atitinkamą išsilavinimą turintys specialistai (toliau vadinami „Psichologas“).

3.3. Paslauga gali būti teikiama registruotam vartotojui asmeniškai arba jo nurodytam trečiajam asmeniui, jei šis asmuo pageidauja gauti Paslaugą.

3.4. Teikiamų Paslaugų rūšys pateikiamos skiltyje paslaugos. Paslaugos yra teikiamos už atitinkamą užmokestį (žr. skiltį paslaugų kainos).

3.5. Paslaugą užsakyti ir įsigyti savo ar trečiojo asmens naudai gali tik registruotas vartotojas. Registracijos tvarka pateikiama šios Taisyklėse žemiau, taip pat prašome žiūrėti skiltį kaip užsakyti paslaugą.

3.6. Norėdami užsakyti norimą Paslaugą, paspauskite mygtuką "Užsakyti", esantį šalia  Paslaugos aprašymo, nurodykite pageidaujamą konsultacijos datą ir laiką, taip pat vietą. Jūsų registracijos metu pateiktu elektroninio pašto adresu bus atsiųstas patvirtinimas dėl Konsultacijos užsakymo.

3.7. Įstaiga, gavusi Jūsų užsakymą, susisieks su Jumis nusiųsdama žinutę-patvirtinimą į Jūsų elektroninio pašto (pateikto registracijos metu) adresą su šia informacija: užsakymo numeris, užsakytos Paslaugos aprašymas, kaina, apmokėjimo būdai.

3.8. Gavę Įstaigos žinutę-patvirtinimą Jūs turite sumokėti joje nurodytą sumą vienu iš pasirinktų atsiskaitymo metodų nurodydami užsakymo numerį. Sutartis tarp Jūsų ir Įstaigos yra laikoma sudaryta Įstaigai gavus visą  apmokėjimą už užsakymą, išskyrus, jei pasirenkamas apmokėjimas grynaisiais pinigais Konsultacijos metu. Sutartis tarp Jūsų ir Įstaigos yra sudaroma vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir yra saugoma [Tinklapyje]. Jei žinutėje-patvirtinime nurodyta neteisinga informacija, prašome apie tai informuoti Įstaigą elektroniniu paštu atsakant į Įstaiga žinutę-patvirtinimą. 

3.9. Paslauga, nurodyta Jūsų užsakyme, yra rezervuojama Jums iki Įstaigos žinutėje-patvirtinime nurodyto rezervacijos laikotarpio pabaigos. Jei per nurodytą terminą nėra gaunamas Jūsų apmokėjimas, rezervacija pasibaigia. Ši nuostata netaikoma, jei pasirenkamas apmokėjimas grynaisiais pinigais Konsultacijos metu.

3.10. Apmokėdami užsakytą Paslaugą Jūs patvirtinate, kad Jums buvo pateikta ir Jūs susipažinote su žemiau nurodyta informacija:

 • Informacija apie Paslaugos teikėją:
  • Viešoji įstaiga "BENE ESSE"
  • Juridinio asmens kodas 302468221
  • Registruota buveinė – I. Šimulionio g. 10, Vilnius
  • Faktinė buveinė - Kalvarijų g. 1, Vilnius
  • Telefonas – 8 668 00000
  • Elektronis paštas – info@beneesse.lt
 • Užsakytos Paslaugos savybėmis (Paslaugos aprašymu);
 • Užsakytos Paslaugos kaina;
 • Paslaugos atlikimo tvarka bei Paslaugos apmokėjimo tvarka;
 • Teise nutraukti Sutartį, kaip aptarta šiose Taisyklėse;
 • Laikotarpiu, kuriuo galioja Paslaugos užsakymas ir kaina.

 

4. Paslaugos suteikimas

4.1. Jūsų užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą už užsakytą Paslaugą, t.y. visą (be jokių atskaitymų ir/ar kitokių mokesčių, pvz., banko ir t.t.) Įstaigos žinutėje-patvirtinime nurodytą sumą įskaičius į Įstaigos banko sąskaitą, nebent yra pasirinktas atsiskaitymas grynaisiais pinigais Paslaugos teikimo metu.

4.2. Paslauga teikiama, kaip aprašyta skiltyje paslaugų teikimo taisyklės.

4.3. Paslauga laikoma suteikta ir sutartis tarp Jūsų ir Įstaigos įvykdyta, kai yra suteikiama Paslauga.

4.4. Teikiant Paslaugą vadovaujamasi Jūsų kaip registruoto vartotojo pateikta informacija. Jei Paslaugą Jūs užsakote kitam asmeniui Jūs turite nurodyti šiuos Paslaugo gavėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, amžių, telefoną. Šie asmens duomenys yra tvarkomi tik Paslaugos teikimo tikslais vadovaujantis LR Asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatomis. Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi vienerius metus nuo Paslaugos suteikimo.

 

5. Apmokėjimas ir įkainiai

5.1. Daugiau informacijos apie apmokėjimą už Paslaugą žiūrėkite kaip apmokėti paslaugą.

5.2. Visų Paslaugų kaina nurodyta įskaitant visus taikomus mokesčius. 

5.3. Visų užsakytų Paslaugų kainą galite pasitikrinti paslaugų kainos skiltyje.

5.4. Apmokėdami užsakytas Paslaugas Jūs patvirtinate, kad Jums buvo pateikta ir Jūs gavote: informaciją apie Paslaugos teikėją, Paslaugos pagrindines savybes, kainą, mokėjimo tvarką, Paslaugos teikimo tvarką, Jūsų teisę atsisakyti sudarytos sutarties.

 

6. Jūsų teisė atsisakyti sutarties

6.1. Jūs turite teisę atsisakyti tarp Jūsų ir Įstaigos sudaromos sutarties dėl Paslaugų per septynias dienas nuo sutarties sudarymo. Šiame punkte numatyta Jūsų teisė įgyvendinama vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001-08-17 įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

 

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Taisyklėms, Sąlygoms bei Paslaugų teikimui pagal sudaromą sutartį tarp Jūsų ir Įstaigos yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Tuo atveju, jei Jūs savo veiksmais sieksite pakenkti Tinklapio saugumui, stabilumui ar kitaip pažeisite savo kaip Tinklapio vartotojo pareigas (įskaitant, nurodytas Sąlygose), Įstaiga turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti ar sustabdyti galimybę Jums naudotis Tinklapiu ir/arba panaikinti registraciją.